ANONİM ŞİRKET KURULUŞ AŞAMALARI -2021 GÜNCEL

   Bu süreçlerin tamamlanmasından sonra, şirket ticari faaliyetine başlayabilir.  Ticari faaliyetlerinizde kullanacağınız, fatura, sevk irsaliyesi, gider pusulası, makbuz gibi resmi belgeleri matbaadan bastırabilirsiniz. Personel çalıştırabilirsiniz, bankalardan ticari hesap açabilir, çek defteri alabilirsiniz. İşinizin gerekliklerine göre, faturalar ve muhasebe süreçleri ile ilgili, Muhasebe & Danışmanlık firması detaylı bilgilendirme yapmakta ve yol göstermektedir. 

 

   Son olarak,  Elektronik tebligat yönergesin'e göre   “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma“ başlıklı 7’nci maddesi uyarınca , sermaye şirketlerine ( anonim, limited ve sp komandit şirketlere) elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur." Bu yönetmelik  gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.  Bu sebeple, şirketi temsile yetkili müdürlerin,  şirket ünvanı altında,  Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) almaları, yerinde olacaktır. 

17.01.2021 Güncel

Etiket; 2021 anonim şirket kuruluşu, anonim şirket nasıl kurulur 2021 , anonim şirket kuruluş süreci,  adım adım anonim şirket kuruluş, anonim şirket kurmak için prosedürler nelerdir, 2021 anonim şirket kuruluş süreci, aş açılışı, 2020 anonim şirket kuruluş süreci, adım adım anonim şirket kurmak, şirket kaç günde açılır, anonim şirket kuruluş prosedürleri, anonim şirket nasıl kurulur, anonim şirket kaç günde kurulur , tek kişi anonim şirket kurmak

gallery/anonim şirket kuruluş maliyeti
ADIM ADIM ANONİM ŞİRKET KURULUŞU

ADIM ADIM ANONİM ŞİRKET KURULUŞU 

  Anonim şirket nasıl kurulur ? anonim şirket açılış işlemleri nelerdir, anonim şirket kuruluş prosedürü, anonim şirket neden tercih edilir, anonim şirket kaç kişiyle kurulur, AŞ nasıl kurulur, AŞ açılış işlemleri nelerdir, AŞ kuruluş prosedürü, AŞ neden tercih edilir, AŞ kaç kişiyle kurulur ?

 

  Anonim Şirketler, çok ortaklı girişimlerde, ortak sayısı sınırı olmadığı ve  hisse devirlerinin diğer şirketlere nazaran daha kolay olması sebebiyle tercih edilen şirket türüdür.  Diğer şirketlerde en fazla 50 ortak olunabilirken, Anonim şirketlerde böyle bir sınır bulunmamaktadır. 

 

  Anonim şirketler, kabaca, büyük ölçekli girişimler için uygun olan şirket türüdür.  Birçok girişimci tarafından, sağladığı ticari itibar ve prestij için de tercih edilmektedir. Bu yazımızda , anonim şirket kuruluş aşamaları ile ilgili bir fikir oluşması için, prosedürleri ve takip edilmesi gereken işlemleri adım adım kaleme alacağız. 

1. ADIM  - Muhasebe Danışmanlık Şirketi

             

   Anonim Şirket kurmaya karar veren girişimcilerin, ilk belirlemeleri gereken , şirket kuruluşu ve muhasebe süreçleri ile ilgili hizmet alacakları doğru adrestir. Anonim şirketler , kuruluş ve muhasebe prosedürleri açısından, en komplike şirket türü olduğundan,  doğru adresten, doğru ve kaliteli hizmeti almak çok önemlidir. İşinin uzmanı ve dinamik bir ekip , işlemlerin sağlıklı olmasını sağlayacak, fuzuli zaman ve maliyet kayıplarınızı önleyecek, karşılaşılabilecek risklere karşı işinizi koruyacaktır. 

2 . ADIM - Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Bilgi Ve Belgeler

 

Şirket ortaklarının ;

 1. İkametgah Belgesi 

 2. Noter Onaylı Kimlik Sureti

 3. Üç'er Adet Vesikalık Resim

 

Şirketin;

 

 1. Merkez Adresi

 2. İşyeri Kira Sözleşmesi

 3.  Ünvanı 

 4.  Sermaye Tutarı (En az 50.000 TL)

 5. Sermaye Payları/Oranları

 6. Şirketin Yasal Temsilcisi /Müdür

3. ADIM - Mersis Sistemine Giriş Ve Şirket Ana Sözleşmesinin Hazırlanması

 

  Anonim şirketin bilgileri mersis sistemine girilecek ve şirketin ana sözleşmesi hazırlanacaktır.  Bu işlemi muhasebe danışmanlık firması yapmaktadır. 

  Şirketin ana sözleşmede bulunacak konular:

 

 • Şirketin tam ünvanı ve merkez adresi

 • Şirketin Kurucu Ortakları

 • Şirketin faaliyet de bulunacağı sektörler

 • Sermaye tutarı, payları , sermaye ödemesinin şekli ve şartları

 • Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları.

 • Nakit sermayeden başka , var ise,  sermaye olarak konulacak ayni varlıklar (İşyeri, taşıt , depo vs. ) 

 • Kuruculara , yönetim kurulu üyelerine ve diğer kişilere şirket karından sağlanacak menfaatler.

 • Yönetim kurulu üyeleri, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili olanlar.

 • Genel kurulun toplantıya çağırma şartları , ortakların oy hakaları

 • Şirket belirli bi zaman ile sınırlandırılmışsa, bu süre.

 • Şirket ilanlarının nasıl yapılacağı.

 • Ortakların taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları.

 • Şirketin , ilk yönetim kurulu üyeleri atanması

4. ADIM - Anonim Şirket Ana Sözleşmenin Noterde Onayı

 

  Şirket ana sözleşmesi hazırlandıktan sonra, MERSİS sistemine  aktarılır, sistemin ilgili bölümlerine madde madde bilgiler girildikten sonra onay aşamasında kayıt numarası alınır. Mersis kayıt numarası ile notere gidilerek kayıt numarası iletilir ve 5 adet ana sözleşme ortaklar tarafından  imzalanarak onaylatılır. Ayrıca,  şirketi temsile yetkili kişinin,  Ticaret Sicil Memurluğu’na iletilmek üzere tescil talepnamesi (imza beyanı) , noterde hazırlatılır. Vergi dairesine işe başlama bildirimi sürecinde iletmek üzere noter onaylı kimlik suretide düzenletilmelidir.

 

 1. Şirket temsilcilerinin - müdürlerin,  şirketin unvanı altında imza beyannamesi - 2 kopya

 2. Şirket Kurucularının  imzalanmış olduğu kurucular beyanı

 3. Dışarıdan atanan müdür var ise, görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onaylı belge.

 4. Bu belgede yerleşim yeri, uyruğu, T.C. vatandaşı ise kimlik numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmeli, yabancı uyruklu ise ekinde noter onaylı pasaport sureti ve ikameti Türkiye'de olan yabancı uyruklu için onaylı ikamet tezkeresi eklenmelidir.

 

*   Tüzel kişinin müdürlüğe seçilmesi halinde, tüzel kişi adına ve tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin adı-soyadı, adresi, uyruğu ve T.C. kimlik numarasını (yabancı uyruklularda vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) içerecek şekilde yetkili organ kararı ile tüzel kişi tarafından belirlenen gerçek kişinin yabancı uyruklu ve Türkiye’de ikamet ediyor olması halinde ise, ikamet tezkeresi ve Türkçe tercümeli noter tasdikli pasaport sureti

 

*  Tüzel kişi müdürün yabancı uyruklu olması halinde tüzel kişinin güncel sicil kayıtlarını içeren belge

( Bu belgenin, şirketin tabi bulunduğu ülkedeki noterler tarafından ve o ülkedeki Türk Konsolosluğu veya Türkiye’deki Dışişleri Bakanlığı tarafından ya da Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre onaylanmış ve bunların noterden onaylı Türkçe çevirilerinin de yaptırılmış olması gerekir.)

5. ADIM - Şirketin Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci

 

  Kurulacak anonim şirketin  potansiyel vergi kimlik numarası , Mersis sisteminde oluşmaktadır. Bu numara, şirket kuruluşundan sonra kullanılacak vergi numarası olmaktadır . 
       

  Potansiyel  vergi numarası ve noterden alınan belgeler ile birlikte,  bir bankadan şirket hesabı açtırılır ve sermaye ( en az %25'i ) hesaba yatırılarak,  bloke ettirilir.  Bankadan sermaye blokesi ile ilgili belge alınır.  Bloke edilen sermaye tutarı, şirket kuruluş tamamlandıktan sonra blokesi çözülür ve şirket yetkilisi tarafından nakit çekilebilir. 

 6. ADIM ; Kuruluş Evraklarının Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi


   Ticaret Odasına, şirketin kaydı için verilecek belgeler ; 

 

 1. Noter onaylı şirket ana sözleşmesi - 3 nüsha/ yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 nüsha

 2. Şirket Müdürünün İmza Beyanı 2 nüsha

 3. Ticaret Odası kayıt beyannamesi  - fotoğraflı

 4. Şirket Kaydı Başvuru Formu 3 adet

 5. Kurucu hissedarlar  bilgi formu

 6. Bankadan alınan sermaye bloke yazısı

 7. Rekabet Kurulu payı ödemesi (Ticaret odası veznesnden ödenecek)

      Gibi evrakar tamamlandıktan sonra ,  Ticaret odasına götürülür. Bu süreçte ilgili  giderler , başvuru esnasında yatırılmalıdır. Şirket kaydı tamamlandıktan sonra tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

     

       Ayrıca, mart 2018 de yapılan düzenleme ile , ticaret odası , yeni kuruluşlarda, şirketin resmi defterlerini tasdik ettirip, şirket yetkililerine vermektedir. Kayıt onaylandıktan sonra, ticaret odası çalışanları defterlerinizi tasdik edip verecektir. 

 1. Defter-i Kebir

 2. Yevmiye Defteri

 3. Envanter Defteri

 4. Yönetim Kurul Karar Defteri

 5. Ortaklar Pay Defteri

 6. Damga Vergisi Defteri

7-  ADIM - Anomim Şirket İmza Sirkülerinin Hazırlanması

 

 Ticaret odası,  başvurunuzu onayladıktan sonra, şirket tüzel kişilik kazanmış , resmi olarak kurulmuş sayılır.  Ticaret odasından alınan şirket belgeleri ile,  şirketi temsile yetkili , şirket ünvanı altında imza sirkülerini çıkarabilir. 

 

      İmza sirküleri alınırken , vergi dairesi ve sigorta prosedürleri için, işlemleri takip edecek muhasebeciye gerekli vekaletname verilmelidir. 

8. VERGİ DAİRESİ İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMİN VERİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ 

 

      Şirketin , ticaret odasına kayıt edilmesinden sonra, aşağıdaki belgeler , ilgili vergi dairesine iletilmelidir. 

 • Noter onaylı şirket ana sözleşmesi

 • Noter onaylı şirket müdürünün imza sirküleri

 • Kira sözleşmesi (veya Tapu Fotokopisi)

 • Şirket belgesi ve ticaret sicil tasdiknamesi  

 • Kurucu ortakların ikametgahları

 • Ortakların Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri

 • İşyeri açılış bildirimi 

 • Vergi dairesi şifre talep formu

 • Elektronik tebligat formu

      Vergi dairesine bu belgeler iletildikten sonra, vergi dairesinden bir memur, 3 - 5 gün içinde, şirketi kontrole gider ve bir yoklama raporu düzenleyip, şirket yetkilisinin imzasını alır. 


    Bağkur İşlemleri; Bu işlemleri yaptıktan sonra, şirket müdürünün  , başka bir yerde sigortası yok ise, 4/b sigortalılığı  (Bağ-kur)  otomatik olarak başlar. Her ay 598,5 - 650 TL’de SGK’na bağkur primi ödersiniz.
    Yazar Kasa İşlemleri; İşiniz gereği ,yazarkasa kulanacaksanız, şirket belgeleri ile bir bankaya , yazarkasa-pos talebinde bulunabilirsiniz. Yazarkasa - pos cihazı ile, fiş kesebilir ve kredi kartı ile tahsilat yapabilirsiniz. 

9. ADIM - SANAYİ ODASI VE MESLEK ODASI İŞLEMLERİ

 

       Kurulan anonim şirket sanayici ise, şirket belgleri ile , sanayi odası kaydı yaptırılmalıdır.

 

 1. Sanayi Odası Başvuru Formu

 2. Ticaret Sicil Gazetesi

 3. Noter onaylı ana sözleşme

 4. Şirket ortaklrının , kimlik suretleri

 5.  Şirket ortaklarının ikametgah belgeleri 

10. ADIM- BELEDİYE İŞLEMLERİ :

 

       1- Belediyeden, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı çıkartınız. 

       2- Çevre ve temizlik vergisini yatırınız

       3- Kira sözleşmesini götürmeyi unutmayınız (işyeri sahibi sizseniz Tapu fotokopisi). Büronuzun ya da işyerinizin m2 sini öğreniniz.

       4- Ticaret Odası tescil suretini götürünüz.

       5- Şirketin Vergi Levhası

       6-Ticaret Sicili Gazetesi

  İşinize özel detalı maliyet tablosunu ÜCRETSİZ almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Anonim şirketinizi anahtar teslim kuruyoruz.