SERMAYE ŞİRKETLERİ

  Sermaye şirketlerinde, ortakların sorumlulukları şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarıyla sınırlıdır. Bu tür şirketlerde ortaklardan birinin ayrılmasıyla ortaklık bozulmaz. Ortakların şirketteki ortaklık payları kişisel değildir. Bu paylar başkasına satılabilir veya devredilebilir. 

gallery/key-1020134_960_720

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ŞAHIS ŞİRKETLERİNE GÖRE AVANTAJLARI 

 

SERMAYE ŞİRKETLERİ;

 

 •  İşletmenin kendine ait ayrı bir tüzel kişiliği vardır. Unvanlarında kurucularından birisinin ad ve soyadının bulunması mecburiyeti yoktur.

 • Ticari faaliyetlerinde, şirketlere , finans kurumlarına ve bankalara karşı , şahıs işletmelerinden çok daha prejtijlidirler. 

 • Kurucuların şirketin ticari borçlarından dolayı sorumlu değillerdir. Şirket ortaklarının sorumlulukları taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile ve şirkete karşıdır.

 • Şirketin devamlılığı ortak kişilerin kişiliğinden bağımsızdır.

 • Ortaklarından biri iflas ederse, şirketi etkilemez.

 • Oy hakkı hisse oranına göre hesaplanır.

 • Şirket müdürü ister şirket ana sözleşmesi ile isterse de genel kurul kararı ile,  her zaman için görevinden alınabilir.

 • Şirket müdürleri görevden alınırlarsa tazminat isteme hakları saklıdır.

Anonim Şirketler Ve Limited Şirketlerin Benzerlikleri Ve Farkları

 

1- Benzerlikleri

 

 • Limited şirket ve anonim şirketler tek başına bir gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir.

 • Yabancılar tarafından kurulabilen bu şirketlerde, T.C. vatandaşlığı veya yerleşim yeri aranmamaktadır.

 • Anonim şirketlerde ve limited şirketlerde şirket ortaklarının şirket borçlarından sorumluluğu yoktur. Ortakların bu sıfatlarından kaynaklanan borçları, münhasıran, taahhüt ettikleri sermayeyi ödeme ve eğer esas sözleşmede belirtilmişse söz konusu olabilecek yan ödeme (ayrıca limited şirketler için varsa ek ödeme) yükümlülüklerini yerine getirmektir. (Ancak limited şirketlerde şirket ortaklarının, şirketler borçlarından sorumlu olmaması prensibinin önemli bir istisnası şirketin kamu borçlarından kaynaklanan sorumluluklarıdır. Şirket ortakları, koydukları sermaye oranında şirket borçlarından sorumlu olacaklardır. Örneğin 1.000.000 TL sermayeli bir şirkete 250.000 TL’lik sermaye koyan ortağın şirketin 100.000 TL’lik kamu borcu varsa 25.000 TL’lik kısım için şahsi sorumluluğuna gidilebilecektir.)

 • Anonim şirketler de limited şirketler de prensip olarak her amaç için, her faaliyet alanında kurulabilir. Ancak finansal kirama kuruluşları, bankalar, sigorta gibi bazı alanlarda faaliyet gösterecek şirketlerin anonim şirket olarak kurulması gerekebilecektir.

 • Limited şirketler ve anonim şirketler tek pay sahipli olarak kurulabilecektir. Ancak limited şirketlerde ortak üst sınırı 50’dir. Anonim şirketlerde ise 250 pay sahibi sayısı aşıldığı zaman SPK’ye tabi olunması söz konusu olacaktır.

 • Anonim şirketlerde olduğu gibi limited şirketlerde de ortakların isminin şirket adında yer alması gerekmez.

 • Limited ve anonim şirketlerde yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.  Birinci kanuni yedek akçe ayrılacaksa ayrılması ve ardından kalan meblağın %5’inin pay sahiplerinin kar payı olarak değerlendirilmesi sonrasında, kalan miktarın %10’u ikinci kanuni yedek akçe olarak saklanmalıdır.

 

2 - Farkları

 

 •  Asgari sermaye Limited Şirketlerde 10.000 TL iken Anonim Şirkelerde 50.000 TL’dir.

 • Limited şirketlerde en fazla 50 ortak olabilir. Anonim şirketler için böyle bir sınır yoktur. Ancak 250’den fazla pay sahibi olan anonim şirketler SPK’ye tabi olacaklardır.

 • Limited şirket, şahıs ortaklıklarından da unsurlar barındırdığından anonim şirketin katı sermaye ortaklığı yapısına göre daha esnek bir yapı sağlar. 

 • Prensip olarak anonim şirketlerde de limited şirketlerinde de şirket ortaklarının şirket borçlarından sorumlulukları yoktur. Ancak limited şirketlerde kamu borçlarından taahhüt edilen sermaye oranında sorumluluk bunun istisnasıdır.

 • Bazı alanlarda faaliyet gösterecek şirketler mutlaka anonim şirket olarak kurulmalıdır.

 • Limited şirketlerin payları nama yazılı pay senetlerine bağlanabilecekken anonim şirketin payları hamiline kayıtlı pay senetlerine de bağlanabilecektir.

 • Limited şirketlerde esas sermaye payının devrinde taraf imzaları noter onayına tabi iken anonim şirketlerde devir işleminde böyle bir şart yoktur.

 • Anonim şirketlerde pay devri kural olarak yasaklanamaz ancak belirli sayılı durumda sınırlandırılabilir. Limited şirkette pay devri yasaklanabilir, eğer şirket sözleşmesinde değişiklik yapılmazsa genel kurul onayına bağlıdır.

 • Anonim şirketlerde de limited şirketlerde sermaye ortaklığı olmalarından ötürü tek borç ilkesi söz konusudur. Ortaklara taahhüt ettikleri sermayeyi ödemekten başka prensip olarak başka bir sorumluluktan ötürü başvurulamaz. Bunun istisnası yan ödeme yükümlülüğüdür. Ayrıca limited şirketlerde ihtiyaç durumunda ek ödeme yükümlülüğü de getirilebilir.

 • Anonim şirketlerde kural olarak bir paya en çok on beş oy hakkı tanınabilir. Limited şirketlerde böyle bir sınırlama yoktur. Keza şirket sözleşmesinde paylara veya kişilere veto hakkı tanınabilir.

 • Anonim şirketlerde limited şirketlere kıyasla genel olarak toplantı nisapları ve karar yeter sayıları daha düşüktür.

 • Limited şirketlerde en az bir ortağın şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekirken, anonim şirketlerde pay sahipleri için böyle bir durum yoktur. Sadece en az bir yönetim kurulu üyesinin tam temsil yetkisini haiz olması gerekir.

Etiket; sermaye şirketleri, şirket türleri, şirket çeşitleri, hangi şirket daha avantajlı,sermaye şirketlerinin avantajları, sermaye şirketlerinin dezavantajları, şirket kuruluşu,şirket açılışı,kuruluş, şahıs şirketihome ofis işyeri açma, vergi levhası çıkarma, anahtar teslim şirket kuruluşu, istanbul da şirket kurma maliyeti, şirket adresini home office gösterebilirmiyim, hagi şirket daha avantajlı, hangi şirket türünü seçmeliyim, sermaye şiretimi bireysel işletmemi

10.01.2021 Güncel